18. 01. 2020 14:28  

  Papa Kreutzwaldi Õueteatri MTÜ põhikiri trüki leht

1.Mittetulundusühing (edaspidi nimetatud Ühing) nimi, asukoht ja eesmärk:
1.1.Ühingu nimi on Papa Kreutzwaldi Õueteater MTÜ.
1.2.Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn 65609, Kreutzwaldi 31.
1.3.Ühingu eesmärgid on:
   • huvihariduse arendamine;
   • kultuuritraditsioonide säilitamine;
   • Fr. R. Kreutzwaldi loomingu tutvustamine;
   • kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
   • koostöö arendamine erinevate haridus- ja kultuuriasutustega;
   • kultuurilise elukeskkonna väärtustamine.
1.4.Eesmärgi saavutamiseks ühing:
1.4.1. lavastab ja korraldab teatrietendusi, kontserte ja teisi kultuuriüritusi;
1.4.2. tutvustab Fr. R. Kreutzwaldi elu ja loomingut erinevate zhanrite kaudu;
1.4.3. pakub koolinoortele huviharidust ja vaba aja veetmise erinevaid vorme;
1.4.4. kaasab oma tegevusse kõiki huvilisi;
1.4.5. omab arveldusarveid pankades, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustest ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu- kui välismaal;
1.4.6. võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne;
1.4.7. astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks,
millel on Ühinguga ühised eesmärgid;
1.4.8. avab oma ettevõtteid, koole ja klubisid ning asutab ühisettevõtteid;
1.4.9. omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara;
1.4.10. annab stipendiume, preemiaid, toetusi.
1.5.Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2.Ühingu liikmed:
2.1. Liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord:
2.1.1. Ühingu liikmeks võivad olla kõik isikud, kes soovivad arendada Ühingu põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.
2.1.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
2.2. Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord:
2.2.1. Liige võib Ühingust kirjaliku avalduse põhjal igal ajal välja astuda.
2.2.2. Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi või tekitab Ühingule olulist kahju.
2.2.3. Ühingu väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
2.2.4. Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.3. Liikmete kohustused:
   • Liige on kohustatud:
2.3.1. tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtaeg määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega;
2.3.2. aitama kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
2.3.3. täitma teisi käesolevast põhikirjast, Ühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsustest tulenevaid kohustusi.
2.4. Liikmete õigused
   • Ühingu liikmel on õigus:
2.4.1. osa võtta liikmete üldkoosolekust;
2.4.2. määrata ja olla määratud Ühingu juhatuse liikmeks;
2.4.3. võtta osa Ühingu juhatuse poolt korraldatavatest üritustest vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;
2.4.4. kasutada teisi käesolevas põhikirjas, samuti üldkoosoleku ja juhatuse otsusega sätestatud õigusi.

3.Ühingu juhtimine:
3.3.Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, kelle pädevusse kuulub:
3.3.1.põhikirja muutmine;
3.3.2.eesmärgi muutmine;
3.3.3.juhatuse liikmete määramine;
3.3.4.liikmemaksu suuruse ja tasu tähtaja kindlaksmääramine;
3.3.5.majandusaasta aruande kinnitamine;
3.3.6.juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
3.3.7.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.4.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
3.5.Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
3.6.Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 3.3. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
3.7.Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
3.8.Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokku kutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid ning kui kohal on üle poole Ühingu liikmetest. Kui kohal on eesmärgitust vähem liikmeid, kutsub juhatus hiljemalt seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
3.9.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.10.Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3.11.Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.12.Käesolevas põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
3.13.Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
3.14.Juhatus juhib ja esindab Ühingut. Juhatuse liikmete alammääraks on üks liige ja ülemmääraks viis liiget.

4.Vara jaotus Ühingu lõpetamisel:
Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotatakse vastavalt üldkoosoleku otsusele samalaadsete eesmärkidega tegutsevale mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on kinnitatud Võrus, 17. aprillil 2002.a.

Juhatuse esimees:
Valter-Jaan Ossis
Juhatuse liikmed:
Silvi Jansons
Riina Reha

 
[ Tagasi ]
 
QA  
Papa Kreutzwaldi Õueteater MTÜ © 2002-2020
Kreutzwaldi 31, 65609 Võru
oueteater.vorulinn.ee oueteater@hot.ee